Børnenes bureaus skriftlige indlæg til Beskæftigelsesudvalget: Regeringen forsømmer børnefaglighed i barselsforhandlinger!

Børnenes bureaus skriftlige indlæg til Beskæftigelsesudvalget: Regeringen forsømmer børnefaglighed i barselsforhandlinger!

Aftalen mellem FH og DA er en del af Folketingets forhandling. Alt imens studier peger på, at resultatet kan være risiko for afkortning af spædbørns samlede barsel, ja så negelicerer regeringen inddragelse af børnefaglige aktører.

Børnenes bureau har den 16. oktober 2021 skrevet til Beskæftigelsesudvalget og redegjort for det katastrofale i, at barnets tarv er et komplet fravær i forhandlingerne om øremærket barsel. Vores brev tager udgangspunkt i, at Mette Frederiksen den 4. juni 2014 skriftligt forklarede vores Folketing, at:

"Regeringen ser en risiko for, at familierne samlet set vil tage mindre orlov sammen med deres børn end i dag, hvis en del af retten til forældreorlov med barselsdagpenge øremærkes til faren uden, at der samtidig sker en udvidelse af den samlede forældreorlov med dagpenge. (...) Og så forkortes den samlede barsel sammen med barnet." , jf. endeligt svar på spørgsmål 3 (Ligestillingsudvalget 2013-14 B 103).

Danmark har sagt ja til Børnekonventionen og dermed ja til, at princippet om barnets bedste skal være i fokus, når man diskuterer lovgivning, der berører børn.

At et emne, som primært og principielt vedrører et spædbarns ret til omsorg ved dets fødsel og første levetid, overhovedet behandles i Beskæftigelsesudvalget uden nogen form for inddragelse af børnefaglige aktører, cementerer det herskende børnesyn i Danmark: Hensynet til barnets tarv er ikke en integreret del af den danske stats beslutningsprocesser.

Da der, som statsministeren tidligere har redegjort for, jf. citat ovenfor, er risiko for, at spædbørns tid med sine primæromsorgspersoner forkortes, er det dybt kritisabelt, at forhandlinger om forældreorlov finder sted, uden at en central del af forhandlingerne vedrører... barnet.

Børnenes bureau vurderer, at det er kritisabelt, at ministeriet ikke af egen drift på lige fod med inddragelse af arbejdsmarkedets interessenter inddrager de aktører, som kan varetage barnets interesser, og som har den nødvendige fagkundskab i forhold til sikring af barnets trivsel, udvikling og sundhed. Det er symbolpolitik og for sent i processen, når disse parter først inddrages ved den formelle afgivelse afhøringssvar, når lovgivningen ER udarbejdet.

I vores henvendelse beder vi bl.a. Beskæftigelsesudvalget afklare med beskægtigelsesministeren, om ministeren:

  • mener, at det er tilfredsstillende, at der ikke findes en processuel  inddragelsespligt, når politiske tiltag vedrører børns omsorg – således at  fagministerier til enhver tid af egen drift skal identificere og inddrage  relevant børnefaglighed i forhandlingerne?  
  • dersom ministeren – som en del af grundlaget for Folketingets behandling af lovforslaget – beskriver forventede ligestillingsmæssige konsekvenser, vil ministeren så tilsvarende redegøre for forventede konsekvenser for børns trivsel, udvikling og sundhed?

Du kan downloade hele vores brev nedenfor: