Børnenes bureau anmelder til FN: Den danske stats nedskæringer på børn i vuggestuer og børnehaver

Børnenes bureau anmelder til FN: Den danske stats nedskæringer på børn i vuggestuer og børnehaver

Som reaktion på statens skadelige nedskæringer på småbørnsområdet rapporterede Børnenes bureau forholdene til FN. Medunderskrevet af en række organisationer blev rapporten afsendt den 15. oktober 2020. Læs mere nedenfor.

For at holde øje med om Danmark overholder menneskerettighederne - herunder dem i børnekonventionen - bliver Danmark med nogle års mellemrum eksamineret af FN.

En eksamination foregår ved, at den danske stat sender en rapport til FN, hvorefter organisationer som Børnenes bureau sender supplerende rapporter. Når FN har gennemgået rapporterne, sender FN sine anbefalinger til, hvad Danmark kan gøre for at forbedre de forhold, som FN finder kritisable.

I efteråret 2020 udarbejdede Børnenes bureau en FN-rapport, som addresserer staten og kommunernes kollektive omsorgssvigt af 0-5 årige børn forårsaget af mangelfuld ressourceallokering til børnene.

Med vores FN-rapport fremstilles det, hvordan antallet af voksne til børnene i danske børnehaver og vuggestuer er faldet siden 1970’erne, og på hvilken måde det skader små børn at blive efterladt til sig selv. Vi rapporterer desuden, hvordan mange danske kommuner i 2013 ikke levede op til deres aftale med den daværende regering om at bruge 500 mio. kr. fra statskassen til kvalitet og normeringer i dagtilbud – mange af pengene blev aldrig brugt på børnehaver og vuggestuer. Den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Folketinget vidste det, men det fik aldrig konsekvenser for kommunerne.

I vores rapport fortæller vi FN, at status quo fortsat er, at indgåede Økonomiaftaler og Finanslove ikke indeholder værn som sikrer, at børnenes budgetter reelt forbedres, og at aftalen om minimumsnormering ikke giver lovgivning, som sikrer børnene nok voksenkontakt.

Sidste gang, der blev rapporteret til FN om forholdene for børn i vuggestuer og børnehaver, var da Børnerådet i 1998/2000 tog bladet fra munden. Dengang pegede Børnerådet bl.a. på manglende voksenkontakt og megainstiutioner. Der er gået tyve år, og tilstanden i danske dagtilbud er kun blevet værre.

I vores rapport til FN anbefaler vi derfor en række tiltag, som vi mener, kan være med til at sikre staten og kommunernenes varetagelse af børns trivsel og rettigheder generelt og også særligt i dagtilbud: 

  • Inkorporering af børnekonventionen
  • Regler for børnebudgetter i stat og kommuner
  • Reel minimumsnormering i børnehaver og vuggestuer

I selve rapporten kan du læse mere detaljeret om baggrunden for vores konkrete anbefalinger, som vil indgå som led i FNs overvejelser. I forlængelse heraf bemærkes, at norske børneorganisationer siden 2010 kontinuerligt har påpeget mangler vedrørende den norske regerings ressourceallokering til børneområdet. Det har resulteret i, at FN har anbefalet den norske regering at rette op på en række forhold. Vi håber naturligvis på samme reaktion.

Vores FN-rapport indgår som led i Universal Periodic Review of Denmark -38th Session of the UN Human Rights Council. Eksaminationen er sat til at finde sted før sommeren 2021.

Sammen med de underskrivende organsiationer har vi sendt FN-rapporten og et følgebrev til Børne- og undervisningsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet og en række Folketingsudvalg. Ingen instanser har reageret på vores henvendelse.

Læs FN-rapporten samt vores følgebrev til regeringen og Folketinget i Download fil nedenfor.

Vi vil gerne sige tak til:

Først og fremmest tak til FN-rapportens medunderskrivere: Den Kritiske Pædagogiske Højskole, Familiepolitisk Netværk, HvorErDerEnVoksen?, FOLA – Forældrenes Landsorganisation og Bedre Børneliv Lyngby-Taarbæk.

Tak til Bureau2000, hvis analyser anvendes i FN-rapporten. Bureau2000 har desuden bidraget med generelle input til og gennemlæsning af rapporten.

Tak til norske Red Barna hvorfra vi har modtaget materiale vedr. FNs eksamination af Norge. Også tak til danske Red Barnet for dialog herom.

En helt særlig tak til Helle Binzer for sparring og netværksskabelse i forbindelse med rapportens tilblivelse.

Tak til øvrige aktører som har bidraget med at validere elementer i rapporten, hjulpet med oplysninger eller med kritisk gennemlæsning.

Denne artikel opdateres løbende i takt med nyheder vedrørende vores FN-rapport. Kontak os endelig, hvis du ønsker yderligere information om FN-mekanismerne.